EchtemannenMannenzaken

Hoe verloopt vereffening van een nalatenschap na beneficiaire aanvaarding?

Als erfgenaam kun je ervoor kiezen om een erfenis te verwerpen, zuiver te aanvaarden of beneficiair te aanvaarden. Wanneer je kiest voor beneficiaire aanvaarding, bescherm je je privévermogen tegen schulden van de nalatenschap. Daar staat tegenover dat je na een beneficiaire aanvaarding in principe verplicht bent om de erfenis volgens wettelijke regels af te wikkelen. Ofwel: je moet de nalatenschap vereffenen.

Er zijn tien stappen die je bij vereffening van een nalatenschap na beneficiaire aanvaarding dient te doorlopen: 

  • Ga eerst na of één van de uitzonderingen voor vereffening van toepassing is;
  • Erfgenamen zijn gezamenlijk vereffenaar; zorg ervoor dat je samen handelt;
  • Wanneer de lichte vereffening van toepassing is, kunt je de ‘Richtlijnen vereffening nalatenschappen’ raadplegen voor een checklist;
  • Neem de erfenis in beheer;
  • Bestudeer en verzorg de administratie van de erflater;
  • Roep schuldeisers op;
  • Maak een boedelbeschrijving en leg deze ter inzage bij de kantonrechter;
  • Meld een negatieve nalatenschap aan de kantonrechter;
  • Verkoop bezittingen als dat nodig is om schulden te voldoen;
  • Het voldoen van de schulden.

tien stappen die je bij vereffening van een nalatenschap na beneficiaire aanvaarding dient te doorlopen

Welke uitzonderingen zijn er voor vereffening na beneficiaire aanvaarding?

Er bestaan uiteenlopende situaties waarin vereffening niet nodig is. Bijvoorbeeld wanneer er een executeur is benoemd die bevoegd is om de schulden van de nalatenschap te voldoen. De executeur moet wel kunnen aantonen dat de bezittingen van de nalatenschap ruimschoots toereikend zijn om alle schulden te betalen. Ook wanneer een wettelijke vertegenwoordiger (ouders, voogd, curator of bewindvoerder) namens een erfgenaam beneficiair aanvaardt en het saldo van de nalatenschap positief is, kan deze persoon ontheffing aanvragen bij de kantonrechter. Is er sprake van een langstlevende echtgenoot en is de wettelijke verdeling van toepassing? Dan hoef je alleen te vereffenen als de echtgenoot beneficiair aanvaardt.

Vereffening: alle bezittingen en schulden in kaart

Vereffening houdt in dat alle bezittingen en schulden van de nalatenschap in kaart worden gebracht. Alle erfgenamen zijn hiervoor samen verantwoordelijk. Als erfgenaam ben je dus nooit alleen bevoegd om de vereffening te regelen. Omdat dit in de praktijk niet goed werkt, wordt regelmatig gewerkt met een volmacht. Alle erfgenamen verlenen samen een volmacht aan één of meerdere personen, die voor vereffening moeten zorgen.

Lichte vereffening

Bij een vereffening na beneficiaire aanvaarding zijn voor de erfgenamen die als vereffenaars optreden, de regels van de zogenaamde ‘lichte vereffening’ van toepassing. Zo hoef je bij een lichte vereffening schuldeisers niet openbaar op te roepen en ook geen verantwoording te overleggen. De Rechtspraak heeft richtlijnen ontwikkeld voor de vereffening van nalatenschappen. Deze ‘Richtlijnen vereffening nalatenschappen[1]’ kun je gebruiken als checklist. Onderdeel van de richtlijnen is een stappenplan lichte vereffening.

Het doel van vereffening: het betalen van eventuele schulden

Het uiteindelijke doel van een vereffeningsprocedure is dat de schulden uit de erfenis zoveel mogelijk worden betaald. Je bent verplicht om een aantal stappen te doorlopen. Zo dien je  alle goederen van de nalatenschap zorgvuldig te beheren. Houd vervolgens de administratie bij. De vereffenaar is verplicht om de schuldeisers van de nalatenschap per brief op te roepen om hun vordering in te dienen. Vervolgens moet je een boedelbeschrijving maken en deze ter inzage leggen bij de kantonrechter. Het gaat om alle bezittingen (onroerend goed, bank- en spaartegoeden, auto, etc.) en alle schulden. Deze boedelbeschrijving dient vervolgens ter inzage van de schuldeisers en de erfgenamen te worden neergelegd bij de griffie van kantonrechter. Aan het einde van de vereffening moet je zorgen voor betaling van de schuldeisers uit de goederen van de nalatenschap. Als het nodig is om eventuele schulden te voldoen, moeten de bezittingen van de overledene worden verkocht.

Er komt veel kijken bij de vereffening van een nalatenschap na beneficiaire aanvaarding. De gespecialiseerde erfrecht advocaten van Advocaten Familie- & Erfrecht kunnen je bijstaan. Check www.erfrechtadvocaat.nl of bel ons op: 088 – 02 09 444 voor het maken van een afspraak.

[1] Bron:https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/richtlijnen-vereffening-nalatenschappen.pdf

Geef een reactie

Inline
Inline